01

Jednoduchosť

Systém je vytvorený s dôrazom na čo najľahšie ovládanie.

02

Webová aplikácia

Systém je webová aplikácia ktorá je prístupná 24/7.

03

Žiadna inštalácia

Na používanie stačí akýkoľvek internetový prehliadač

Ausportal.eu je Európsky, sofistikovaný internetový systém, ktorý slúži na riadenie nákupu vo firmách. Umožňuje absolútny prehľad o internom obstarávaní nad dcérskymi spoločnosťami, rôznymi obchodnými úsekmi, manažérskymi skupinami a samotnými referentami nákupu.

Firmy v EU a na celom svete používajú rôzne systémy riadenia kvality, výroby, skladového hospodárstva, riadia sa ISO, používajú rôzne normatívy, ktoré im zabezpečujú hlavne riadenie výroby, vývoja, predaja svojich výrobkov, ale firmám v EU chýba komplexný systém pre riadenie nákupu, zjednodušenie práce manažérom, pracovníkov nákupu, samotných referentov nákupu a ich podrobnú kontrolu vzhľadom aj nato, že referenti prichádzajú do úzkeho kontaktu s dodávateľmi. Riadenie nákupu firmy a efektivita samotného nákupu je veľmi dôležitá, pretože firmy vynaložia priemerne viac ako 50% finančných prostriedkov z obratu na samotný nákup komodít, technológií, technologických zariadení, tovarov a služieb. Napriek tejto významnej finančnej čiastke vynaloženej na nákup využívajú len veľmi málo systémov alebo nástrojov pre efektívnejšie riadenie nákupu a realizujú svoje nákupy dnes už zastaranými spôsobmi.

Sofistikovaný internetový systém „Ausportal.eu“ je originálny a jedinečný v jeho komplexnosti a používateľskej jednoduchosti. Informačné systémy vrátane tých najrozšírenejších nedisponujú s funkcionalitami a možnosťami, ktoré poskytuje systém Ausportal.eu. Informačný systém síce vie vytvoriť na základe prijatej objednávky dopyt, ale už nevie vytvoriť výberové konanie a automaticky ho rozoslať, zozbierať ponuky od dodávateľov, vyhodnotiť na základe získaných ponúk podľa jednotlivých parametrov, zaradiť ho do projektu alebo úloh a už vôbec nie poslať automatickým spôsobom takto komplexne vyhodnotený report výberového konania alebo elektronickej aukcie nadriadenej osobe, ktorá nákup z týchto konaní schvaľuje. Informačný systém nesleduje jednotlivé kroky pracovníkov, nemá schopnosť vyhodnocovať a odhaľovať korupciu medzi dodávateľmi a pracovníkmi nákupu ani nedisponuje s databázami všetkých firiem s dôležitými údajmi a ekonomickými ukazovateľmi, nepozná automatické schvaľovacie procesy a veľa ďalších funkcionalít a riešení, ktorými disponuje systém Ausportal.eu. Firmy častokrát používajú externé webové aplikácie na riadenie projektov, ale opäť je to len čiastočné riešenie, ktoré absentuje priamu viazanosť s informačným systémom alebo potrebnými procesmi a údajmi. Veľké firmy používajú najčastejšie informačný systém „SAP“, ale ani tento systém neobsahuje potrebné funkcionality a nástroje pre nákup okrem externého modulu pre elektronickú aukciu, ktorá dokáže zbierať iba ponuky, nepracuje v realtime a môže sa do nej zapájať aj vyhlasovateľ aukcie, zároveň licitovať a to je v rozpore etickými a protikorupčnými pravidlami elektronickej aukcie.

Vďaka databázam firiem, registrácii dodávateľov podľa konkrétnych komodít a služieb, jazykovým mutáciám, schvaľovacím procesom a integrovaným inovovaných nástrojov pomáha firmám efektívne nakupovať, získať nových dodávateľov a odberateľov nielen z domova, ale aj zo zahraničia a tak vytvárať lepšiu medzinárodnú spoluprácu medzi firmami v EU alebo v celosvetovom merítku.

Unikátny IT systém Ausportal.eu je globálne, teraterálne riešenie použiteľné v ktorejkoľvek krajine sveta, ktoré pomocou API je možné napojiť na akýkoľvek informačný systém. AusAPI umožňuje používať a integrovať funkcie systému Ausportal.eu do externých systémov. AusAPI je navrhnuté tak, aby splnilo potreby zákazníkov, ktorí vyžadujú maximálnu flexibilitu počas integrácie. AusAPI má RESTful architektúru a snaží sa využívať všetky možnosti HTTPS. Využíva plnohodnotne metódy GET, POST a PUT. Komunikácia medzi zákazníkom a AusAPI musí fungovať obojstranne, preto má API dve časti. Jedna časť je na strane zákazníka a druhá na strane AusAPI.

Ausportal.eu rozpoznáva časové zóny, pozná DPH rôznych krajín – umožňuje pracovať s viacerými sadzbami DPH a inteligentne pracuje s menami podľa kurzového lístka ECB.

So systémom je možné pracovať v štyroch používateľských úrovniach:

Obstarávateľ – základná používateľská úroveň pre radových pracovníkov nákupu
Manažér - používateľská úroveň pre manažérov, vedúcich pracovníkov, ktorí majú kontrolu nad pracovníkmi nákupu – obstarávateľmi a majú možnosť vidieť kompletnú činnosť týchto pracovníkov spolu so všetkými reportami, priebehmi všetkých konaní, projektov, úloh alebo môžu schvaľovať rôzne typy žiadostí od užívateľov a zároveň im nastavovať používateľské oprávnenia v systéme.
Supermanažér – táto používateľská úroveň zahrňuje všetky funkcionality a oprávnenia používateľskej úrovne „Manažér“, ale navyše prostredníctvom jedného používateľského účtu môže mať pod kontrolou všetky spoločnosti, ktoré vlastní alebo riadi
Lead Buyer - kompetentná osoba, ktorá má oprávnenie schvaľovať jednotlivé výsledky konaní automatickým procesom a ich nákup podľa kategórií, ktoré má v kompetencii

Užívateľ môže v systéme vytvárať projekty, na ktorých participujú ďalší spolupracovníci, vytvárať a prideľovať úlohy, vytvárať elektronické výberové konania (verejné, neverejné, so zalepenou obálkou, s limitnými cenami , s parametrami dôležitosti), elektronické aukcie. Tieto komplexne vyhodnotené reporty konaní podľa jednotlivých ponúk, tovarov pre separátny nákup, termínov dodania so všetkými časovými pohybmi, opravami, porovnaniami úspor, identifikáciu IP adries, operačných systémov a použitých zariadení dodávateľov môže užívateľ postúpiť na schválenie automatickým procesom Lead Buyerom, ktorí môžu byť priamo z vašej spoločnosti alebo z materskej spoločnosti fyzicky sediacich v zahraničí. Systém poskytuje správu používateľov so všetkými logmi o ich činnosti, správu kontaktov a tovarov s nastaveniami funkcionalít. Do elektronických konaní ani do správy nemusí užívateľ vypisovať tovary ani kontakty, ale má k dispozícii funkcionality importu zo súborov Excel a zároveň export všetkých údajov vrátane reportov a histórie do súborov Excel a PDF. Každý report elektronických konaní je možné použiť ako šablónu, systém má sofistikované vyhľadávanie naprieč celou aplikáciou vrátane vyhľadávania IP adries. Systém disponuje s databázami firiem SK a CZ s dôležitými údajmi o tržbách, platobnej disciplíne, počte zamestnancov, obsahuje kontakty, identifikátory alebo účtovné závierky firiem. Systém automaticky rozosiela všetky typy udalostí a neustále užívateľov o všetkom informuje prostredníctvom dashboardu, notifikácií a e-mailových notifikácií, komunikuje v jazykových mutáciách EN, DE, SK, CZ a poskytuje online technickú podporu a používateľský manuál.

Z užívateľského hľadiska je veľmi jednoduchý, nevyžaduje žiadne hardvérové ani softvérové nároky, iba pripojenie k internetu, je prispôsobený na zariadenia PC, notebook, tablet, smartfón a funguje vo všetkých druhoch operačných systémov.

Používanie systému zjednodušuje prácu celému nákupu a manažmentu, markantne šetrí finančné prostriedky, čas pracovníkov firmy a je to veľmi silný protikorupčný nástroj. Pomocou systému je možné obstarávať všetky druhy tovarov, materiálov, technológie, technologické zariadenia a služby.

Picture dodavatel

Zaregistrujte sa ako dodávateľ

Zaregistrujte sa zadarmo ako dodávateľ. A získajte nových zákazníkov. Registráciou, získate vstup do systému Ausportal.eu na neobmedzenú dobu a možnosť upravovať služby a tovary ktoré poskytujete. Potenciálny zákazníci budú mať vždy aktuálny prehľad.

Registrácia zadarmo

zadávateľ

Zaregistrujte sa ako obstarávateľ

Zaregistrujte sa na 30 dní zadarmo a vyskúšajte možnosť ušetriť finančné prostriedky vašej spoločnosti. Kontrolovať váš nákupný tím a sledovať projekty a úlohy.  

Registrácia zadarmo